Rivning av Kattegattskolan

Beställare: Halmstads Kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: september 2021 – november 2022
Omfattning: Rivning av befintliga byggnadsdelare i sin helhet, Byggnadsarbete, fasadkompletteringar på skyddsrum, Sanering av miljö- och hälsostörande material och ämnen, Källsortering av rivningsmassor i fraktioner, Transport av rivningsmassorna från fastigheten till av entreprenören anskaffad godkänd mottagare av byggavfall. Rivning av byggnader och markbeläggningar samt återställning av mark Kattegattskolan i Halmstad. Kattegattskolans byggnad uppförda i början på 1980-talet innehållande lokaler för undervisning i praktiska ämnen på gymnasienivå. Byggnaden är i den norra delen ihop byggd med nya Kattegattgymnasiet där gymnasieundervisning pågår. Byggnadsdelarna innehåller flera olika typer av miljö- och hälsofarliga material och ämnen som saneras. I byggnaderna finns 5 st skyddsrum som bevaras. Objektets ungefärliga storlek är ca 11,000 m2 bruttoarea (BTA)