Rivning av skolbyggnader i Nynäshamns kommun

Beställare: Nynäshamns kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: oktober 2020 – juli 2021
Omfattning: Entreprenaden omfattar projektering och utförande beträffande: Lilla Gröndal (huvuddel 1)
Rivning av Lilla Gröndal. All betong tas bort i sin helhet. Mark skall efter rivning fyllas upp till kringliggande nivå och skall vara hårdgjord med grus. Rivning enligt handlingar av Humlans förskola och Humlegårdens skola (Option 1, huvuddel 2) Rivning av Hallängens förskola (Option 2, huvuddel 3)
Entreprenaden omfattade all erforderliga arbeten enligt förfrågningsunderlaget, rivning inkl. bortforsling av rivningsmassor tillhörande fastigheterna. Entreprenaden omfattade sanering av miljöfarliga ämnen, selektiv rivning och tungrivning.