Rivning av byggnader inom Älghunden 4

Beställare: Region Jönköping län
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2019
Omfattning: Entreprenaden omfattar rivning av befintligt kontor och verkstadslokaler samt asfaltsytor. På fastigheten Älghunden 4 i Jönköping finns sammansatta industribyggnader och två fristående lagertält samt lagerbyggnad. Rivning och sanering. Samtliga byggnaders grundläggning ska tas upp inklusive markförlagda underliggande installationer, till exempel VA- och elledningar inklusive slam- och bensinavskiljare. Markytan ska släntas av med befintliga massor efter byggnadsrivning, upptagning av markförlagda installationer, rivning av hårdgjorda ytor och borttagning av vegetation. Släntlutningar och sänkor/höjder som riskerar att utgöra fara får inte finnas eller uppstå efter entreprenaden.