Rivning av kvarteret Brännaren i Malmö  

Beställare: Tyréns AB
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: november 2019 – juni 2020
Omfattning: Rivning av flera byggnader inom fastigheten Brännaren 18 i Malmö. Entreprenaden omfattade all erforderliga arbeten enligt förfrågningsunderlaget, rivning inkl. bortforsling av rivningsmassor tillhörande fastigheterna. Entreprenaden omfattade sanering av miljöfarliga ämnen, selektiv rivning och tungrivning.
Tungrivning ner till markplan exkl. källare samt schaktning av hårdgjorda ytor. Samtliga rivningsmassor ingående i entreprenaden bortforslades på ett korrekt sätt. Samtligt material som kan utgöra risk för hälsan och miljön sanerades och omhändertas på ett korrekt sätt. Betong krossades på plats till storleken 0–300 mm.
Hårdgjorda ytor som asfalt schaktas och transporteras bort. Entreprenören har ombesörjt vibrationsmätning av en närliggande fastighet. Trevåningsbyggnad. Vattengjutning i samband med tungrivning ingick om arbetet krävde detta för att minska damm spridning.