Rivning industribyggnad, Örkelljunga

Beställare: Örkelljunga kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: november 2021 – januari 2023
Omfattning: Rivning av en industribyggnad i sin helhet. Byggnaden består av flera olika ihop byggda huskroppar som har uppförts vid flera olika tillfällen under 1900-talet. Gäller även källare och diverse gropar samt termisk isolering under grundplattor och grundkonstruktioner. Rivning av betong-, lättbetong-, murade- och stålkonstruktioner utförs genom att de lyfts loss eller genom s k klippning. Inga byggnadsdelar får sönderslås, krossas eller omkullvältas. Rivning av byggdelar som ansluter till byggnaden på grannfastigheten Örkelljunga 6 med stor försiktighet. Rivning och omhändertagande av farligt avfall och av material som kräver särskild hantering utförs enligt Miljöinventering. Gropar efter rivna byggnader fylls igen med tillfört krossmaterial för grundläggning av byggnad. Överkant nya markytor efter rivna byggnader i samma nivå som bef intilliggande ytor.