Rivning av Fastighet: Bromsäng 9:1, Rivning av mälterianläggning

Beställare: Söderhamns Kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: april 2019 – februari 2021
Omfattning: Objektet avser sanering och totalrivning av en f. malt fabrik som uppfördes i början av 1970-talet. Total byggnadsarea är ca 6300m2. Sanering och borttransport av asbesthaltigt material. Sanering och borttransport av övrigt farligt avfall. Rivning av mälteribyggnad inkl. silo, lab. Kontor o förråd. Rivning av oljepanncentral/area ca 185 kvm. Rivning av elpannecentral. Rivning av oljecistern/area ca 40 kvm/7m hög, 6m i diameter. Rivning av stålskorsten inkl. betongfundament/över 2m diameter, höjd från mark över 30m. Sanering av jordmassor som är förorenade med fluff. Sanering av stenkoll. Rivning av silobyggnad som är över 48m hög. Sanering av slungrensstoft; Återställning av mark