Rivning av fastighet på Nyponet 14

Beställare: Björnekulla Fastighets AB
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2020 februari – mars
Omfattning: Sanering av miljöfarliga ämnen, selektiv rivning och tungrivning. Tungrivning skall utföras ner till markplan inkl. källare samt schaktning. Ytan grusas upp till jämn marknivå. Samtliga rivningsmassor ingående i entreprenaden bortforslas på ett korrekt sätt. Samtligt material som kan utgöra risk för hälsan och miljön skall saneras och omhändertas på ett korrekt sätt. Deponin skall källsorteras enligt Åstorps kommun riktlinjer och senaste upplagan av avfallsförordningen.