Rivning Skattegården 101-106

Beställare: AB Stångåstaden
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: augusti 2021 – april 2022
Omfattning: Rivning och sanering av komplett byggnad inklusive grundläggning samt komplementbyggnader såsom altaner, altantak, staket, skärmar och förrådsbyggnader. Projektet avser att på totalentreprenad riva 36 lägenheter fördelade på tre våningsplan inom fastigheten Gåsen 1, Linköping. Även asfaltytor, plattsatta och övriga hårdgjorda ytor inom och runt byggnaden rivs. Anslutande ledningar för el, fiber, vatten, spillvatten och dagvatten rivs fram till 1,0 m utanför byggnad. Miljöfarligt och miljöstörande avfall (byggavfall, rivningsavfall) sorteras enligt gällande föreskrifter, transporteras av auktoriserad transportör och deponeras på av kommunen godkänd tipp respektive godkänd mottagnings/destruktionsanläggning.